Systemická psychoterapie

Systemická psychoterapie

Systemický přístup vychází z předpokladu, že klient je nejlepším odborníkem na svůj vlastní život. Terapeut je odborníkem na vedení rozhovoru. Proto terapeut klientovi neříká, co by měl "správně" chtít, jak by měl "správně" své situaci rozumět nebo kam by měl směřovat a co dělat. Tento způsob vedení rozhovoru umožňuje klientovi vyjasnit si své vlastní cíle, objevit své zdroje a vhodně je využívat k dosažení cíle, které si určil. 

Jedná se o nedirektivní psychoterapeutický směr, který se dívá na terapii jako na proces vzájemné a tvořivé spolupráce mezi terapeutem a klientem.  

Systemická psychoterapie se zaměřuje na rozvíjení řešení klienta (cíle, preferovanou budoucnost), jeho jedinečné zdroje (schopnosti, dovednosti, znalosti) a na to, co se klientovi v minulosti dařilo (vyjímky z problému, situace, kdy byl problém menší, neexistoval). 

Systemická terapie umožňuje klientovi podívat se na svou situaci novým inspirujícím způsobem a rychleji se zaměřit na tvořivé řešení. Teto přístup je pokládán za užitečnější, než podrobné rozebírání selhání a neúspěchů v minulosti.

V rámci systemických terapií je možné využít:

  • Na řešení orientovaný přístup
  • Narativní přístup

Systemická terapie tvrdí, že je mnohem snazší a efektivnější stavět na tom, co již má klient k dispozici a co už funguje než zkoumat, co nefunguje. Pokud klient nemá potřebu se k problému vracet, aby jej pochopil, ukazuje se, že pro řešení není nutné znát detaily problému, protože řešení a problém jsou často dvě různé věci. Řešení nevychází z problému, musí vyhovovat klientovi a jeho cílům.

V systemické terapii terapeut klientovi pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby mohl změnit svůj život podle svých potřeb (tzv. preferovaná budoucnost, cíl, řešení) K tomu je potřeba najít potřebné zdroje, které každý člověk v sobě má, ale často o nich neví nebo s nimi neumí pracovat. Terapeut klienta podoruje a nechává na jeho svobodné vůli, kdy a jak své žádoucí změny uskuteční

V rámci systemické psychoterapie je možné využít i tzv. reflektující tým, tzn. že se klientovi věnuje více terapeutů zároveň. Terapeut se věnuje klientovi jako při běžné terapii.